Seed & Fertilizer

Seed and Fertilizer

  • 3-way turf type fescue
  • Fielders choice (3-way fescue w/ 20% perennial rye)
  • 5-way turf fescue (10% KY blue, 10% perennial rye)
  • Contractors mix (70% KY 31, 20% annual rye, 10% perennial rye)
  • 18-24-12 fertilizer w/ slow release
  • 12-0-4 fertilizer w/ .28% barricade
  •  
  •  
  •  

 
← Back